SPLOŠNI POGOJI SPLETNE STRANI WWW.HOUSING.SI

 

OPREDELITEV POJMOV


Opredelitev pojmov: uporabnik, kupec, izvajalec, naročnik, član/i NLT, udeleženec.
Uporabnik spletne strani www.housing.si postane kdor, se registrira na spletni strani z uporabniškim imenom, geslom, naslovom, telefonom in elektronskim naslovom.


Uporabnik spletne strani je lahko: 
•    Fizična oseba, ki nastopa v svojem osebnem imenu ali kot zaposleni v podjetju, ki nastopa kot naročnik.
•    Kupec/plačnik/stranka je uporabnik spletne strani izvajalca, ki se je prijavil na katerega izmed tečajev ali naročil katero koli drugo storitev izvajalca..
•    Naročnik – podjetje, ki je naročnik storitve izvajalca ali podpisnik pogodbe NLT, z namenom da njegovi zaposleni uporabljajo izvajalčeve storitve. 
•    Član NLT – fizične osebe, ki so naročile NLT individualno naročnino ali zaposleni pri pravni osebi, ki je sklenila NLT XS, S ali korporativno naročnino.

Organizacija/podjetje/pravni subjekt se imenuje podjetje katerega zaposleni so uporabniki spletne strani www.housing.si in storitev podjetja Housing Co. d.o.o., (v nadaljevanju tudi »Housing« ali izvajalec).


Udeleženec je vsak uporabnik (plačnik ali član NLT), ki se udeleži izobraževanju ali koristi katero izmed drugih storitev izvajalca (v nadaljevanju tudi kandidat).


Drugi izrazi in kratice:
NLT – sistem izobraževanja »no limit training« izvajalca. 
IT – informacijske tehnologije. 

 

POGOJI POSLOVANJA


Splošni pogoji spletne strani www.housing.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) ter Obligacijskim zakonikom (OZ). Določbe teh zakonov veljajo subsidiarno za vsa vprašanja, ki jih stranki nista uredili med seboj. 


S spletno stranjo www.housing.si (v nadaljevanju tudi »spletna stran«) upravlja podjetje Housing Co. d.o.o., (v nadaljevanju tudi »Housing«) Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5592127000, davčna številka: SI 32539525, ki je tudi ponudnik storitev e-izobraževanj (v nadaljevanju tudi izvajalec/prodajalec/Housing).

Podatki o ponudniku/izvajalcu, ki morajo biti podani v skladu z veljavno zakonodajo:


HOUSING CO. Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana | matična številka 5592127000
Osnovni podatki o subjektu
Status subjekta: vpisan
Datum vpisa subjekta v sodni register 05.03.1992
Matična številka: 5592127000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 32539525
Vložna številka 11564200
Firma HOUSING CO. Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma HOUSING Co., d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital: 246.809,00 EUR

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani www.housing.si, pravice in obveznosti uporabnika ter urejajo poslovni odnos med izvajalcem in uporabnikom/naročnikom/kupcem.


Splošni pogoji urejajo vse odnose med deležniki, ne glede na način in mesto izvajanja storitve.
Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku naročila (oddaje naročila v naročniški sistem). Uporabnik je ob oddaji naročila za sklenitev NLT naročnine vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja, s katerimi se mora za uspešno naročilo strinjati. 
Izvajalec lahko v skladu z veljavno zakonodajo, svojo poslovno politiko ter pravili NLT sistema spreminja Splošne pogoje, o takšni spremembi obvesti naročnika pisno. 

 

VRSTE UPORABNIKOV


Ob registraciji na spletno stran postane oseba uporabnik www.housing.si. Uporabnik nato dobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabnik je na spletni strani dolžan podati popolne in verodostojne osebne podatke. 


V primeru sklenitve ali vezave na naročniško razmerje NLT, postane uporabnik tudi naročnik oz. član NLT.
 

Če želi uporabnik kadarkoli v sistemu zamenjati/spremeniti elektronski naslov (s katerim se je registriral), mora zahtevek za to poslati na trzenje@housing.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena v roku 7-ih delovnih dni, o tem pa bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte. Če za zamenjavo elektronskega naslova zaprosi član NLT, zaposlen pri naročniku, mora za spremembo zaprositi skrbnik pogodbe na strani naročnika. 
 

DOSTOPNOST INFORMACIJ
 

Izvajalec se zavezuje, da bo uporabniku še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije: 
•    podatke o podjetju Housing (ime in sedež podjetja, matična številka),
•    kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
•    bistvene lastnosti objavljenih storitev,
•    termine ali roke izvedbe storitev,
•    način plačila in izvedbe storitev,
•    časovno veljavnost ponudbe,
•   rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v  skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen), 
•    pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

STORITVE IZVAJALCA


Izvajalec zagotavlja svojim uporabnikom vse storitve opredeljene v splošni pogojih. Izvajalec si bo vseskozi prizadeval, da bo uporabnikom ponudil najboljšo uporabniško izkušnjo. Izvajalec ne odgovarja uporabniku za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva (prekinitev internetne povezave pri uporabniku, nedelovanje računalnika, …).


Za delovanje, izvajanje storitev oziroma za same vsebine/storitve in njihove cene jamči izvajalec, ki izdaja splošne pogoje uporabe storitev, cenike, rešuje reklamacije in druge postopke z uporabniki storitev. Uporaba in nabor storitev sta odvisna od tehničnih pogojev na strani uporabnika in na strani izvajalca. Varnost uporabe storitev je na strani izvajalca zagotovljena z ustreznimi tehničnimi rešitvami, pravili, procesi, splošnimi pogoji in dogovorom sklenjenim med uporabnikom in izvajalcem. Zagotavljanje varne uporabe na strani uporabnika je v njegovi domeni in v ničemer ne zavezuje k odgovornosti izvajalca.


Uporabnik ne pridobi lastninske, avtorske ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih uporabnikom ponuja Housing Co. ali ponudniki vsebin/storitev/blaga oziroma drugi pogodbeni partnerji izvajalca. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb zaradi kršitev s strani uporabnikov, s katerimi le-ti kršijo lastninsko, avtorsko, sorodne in druge pravice za storitve, ki jih preko spletne strani www.housing.si nudijo pogodbeni partnerji izvajalca.
 

Izvajalec pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij. Izvajalec ne zagotavlja zaščite zasebnosti prenesenih podatkov preko spleta in strežnikov nad katerimi nima nadzora, ne odgovarja za varovanje uporabnikovih datotek, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso pod nadzorom in upravljanjem izvajalca, ne odgovarja za vdore v uporabnikovo terminalsko ali programsko opremo ter ne odgovarja za zlorabe uporabe spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev s strani tretjih oseb.


Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je uporabnik vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik ne sme uporabljati elektronske pošte za pošiljanje velike količine podatkov, ki privedejo do zavrnitve storitev (t.i. DDOS napadi), se ne sme lažno predstavljati, ne sme zasmehovati, žaliti, spodbujati h kakršni koli obliki nestrpnosti (verski, spolni, rasni, politični ipd.).

 

PONUDBA STORITEV IN PRAVICA DO UDELEŽBE NA IZOBRAŽEVANJIH


Zaradi narave in vsebine poslovanja se ponudba storitev na www.housing.si ažurira in spreminja pogosto in hitro.
 

Izvajalec nudi vrsto različnih IT ter drugih izobraževanj, ki potekajo v učilnicah, preko spleta ali v kombinaciji obeh načinov. Za to področje izvajalec ponuja tudi naročniške pakete oz. NLT (no limit training) naročnine, katere lahko sklenejo fizične osebe ali pravni subjekti. O sklenjeni naročnini je uporabnik obveščen po elektronski pošti, ki jo je uporabil ob prijavi.
 

Vsak uporabnik ima v primeru pravočasne prijave pravico do udeležbe kateregakoli potrjenega izobraževanja, dogodka, konference, delavnice ipd., ki so razpisani na spletni strani izvajalca, kot plačnik ali kot član NLT, razen, če ni drugače določeno in opisano v tem aktu ali na spletni strani izvajalca. 
 

Število izobraževanj, ki se jih lahko udeleži član NLT v trajanju letne članarine navzgor ni omejeno. 
 

Pri NLT korporativni naročnini je število zaposlenih, ki se lahko prijavi in sodeluje na določenem izobraževanju, omejeno na največ dve mesti za posamezno podjetje. 
 

Pri NLT XS ter S naročnini je število zaposlenih, ki se lahko prijavi in sodeluje na določenem izobraževanju, omejeno na največ eno mesto za posamezno podjetje. 
 

Plačilo storitve uporabniku ne zagotavlja, da dobi točno določeno vsebino. Soustvarja pa nabor vsebin, tako da sporoča željene vsebine (prijava med interesente oz. prijava na razpisana izobraževanja). Izvajalec se ne zavezuje, da uporabniku zagotovi vse željene vsebine. V primeru ene ali več neizvedenih vsebin, to ne pomeni neizpolnjevanja obveznosti do uporabnika ali možnost reklamacijskega zahtevka, podajanja pritožbe ali katerokoli druge aktivnosti, ki bi bila namigovala na  nezadostno, neustrezno ali nekakovostno izvajanje storitev izvajalca.


PRIJAVA / ODJAVA NA IZOBRAŽEVANJE 


Izvajalec je dolžan do časa obvestiti uporabnike o spremembah terminov izobraževanj in drugih aktivnosti. Te spremembe so objavljene na spletni strani, prijavljeni tečajniki pa so obveščeni preko spletne pošte. 


Prijava na izobraževanje poteka elektronsko preko spletne strani izvajalca, preko elektronskega naslova trzenje@hosuing.si ali preko elektronskega naslova zaposlenih na področju trženja. Prijava je mogoča do zasedbe mest, pri čemer predhodne rezervacije niso mogoče. Sistem deluje tako, da so do udeležbe upravičeni tisti uporabniki, ki se prvi prijavijo do zapolnitve mest. Ko so mesta zasedena, spletna stran izvajalca ne omogoča več prijav. V primeru znatno večjega interesa za določena izobraževanja od razpisanih mest bo izvajalec razpisal dodatne termine za določeno izobraževanje. 


Odjava brez posledic je mogoča najkasneje 14 (štirinajst) dni pred pričetkom izobraževanj in poteka preko spletnega vmesnika. V primeru kasnejših odjav se po dveh takšnih odjavah uporabnika NLT sistema opozori o kršitvi pravil odjave iz izobraževanja, na katerega je prijavljen, uporabnik, ki ni v sistemu NLT pa je dolžan poravnati celoten znesek tečaja. Pri tretji ponovitvi nepravočasne odjave lahko izvajalec začasno omeji dostop do izobraževanj uporabniku NLT ali ga postavi na zadnje mesto glede možnosti prijave na izobraževanja in se lahko nanje prijavi le v primeru, če mesta niso popolnjena. Sankcija lahko traja do 6 mesecev. V kolikor član NLT sistema na izobraževanje, na katerega je prijavljen, ne pride, je dolžan poplačati znesek/vrednost literature izobraževanja.
 

Če oseba, ki se prijavi kot plačnik, na tečaj ne pride ali odpove prisotnost manj kot 14 dni pred pričetkom tečaja, je dolžna poplačati znesek/vrednost celotnega tečaja, ki je objavljen na spletni strani izvajalca www.housing.si. 
 

Za ERP izobraževanja (SAP in Microsoft Dynamics), je prijava zavezujoča in dokončna, v primeru odjave si pridržujemo pravico zaračunati celotno vrednost izobraževanja.

 

POGOJI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJ 


Podjetje Housing nudi izobraževanja v obliki tečajev, ki potekajo v živo v učilnici ali preko spleta.


Izobraževanja v učilnici potekajo v izobraževalnem centru Housing, ki se nahaja na lokaciji Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija ali v izobraževalnem centru Zaharova 7, 10 000 Zagreb, Republika Hrvaška.


Izobraževanja potekajo tudi preko spletne platforme Citrix GoToWebinar, ki omogoča prenos slike ekrana, kar lahko vključuje prosojnice, demonstracijo delovanja programske opreme, predvajanje videa, fotografij itd., prenos glasu in video slike predavatelja. Spletna platforma omogoča tudi deljenje gradiv v obliki datotek in spletnega klepeta.


Posamezno izobraževanje se izvaja na podlagi ustreznega števila prijavljenih oseb. Minimalno število potrebnih prijav za izvedbo izobraževanja je 6, izjemoma lahko izvajalec izobraževanje izvede tudi z manjšim številom prijavljenih, za kar pa ni obvezan.

 

TEHNIČNI POGOJI IN STANDARDI


Za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev so potrebni tehnični pogoji in standardi na strani uporabnika in izvajalca.


Izvajalec ima zagotovljene vse ustrezne pogoje in standarde, da lahko storitve izvaja kakovostno, nemoteno, brez večjih težav in izpadov. Izvajanje vsakega tečaja je pogojeno s specifikacijami proizvajalcev programske opreme in tehničnimi zahtevami. Izvajalec se zavezuje, da bo o teh posebnih zahtevah udeležence obvestil v razumnem času pred začetkom izobraževanja.


V izvajalčevem izobraževalnem centru se nahajajo 4 učilnice z najsodobnejšo tehnično opremo, ki zagotavlja kakovostno in z zahtevami skladno izvedbo vseh ponujenih izobraževanj.


Udeleženec za nemoteno ter ustrezno uporabo spletnih storitev potrebuje zmogljiv, sodoben osebni računalnik ali prenosnik s katerim koli operacijskim sistemom (Windows, MacOS, Linux…), sodobnejši pametni telefon oz. drugo mobilno napravo z najnovejšo verzijo operacijskega sistema Android ali iOS (na pametnih urah sistem ne deluje), internetni dostop ustrezne hitrosti, zvočnike za prenos zvoka, če uporablja osebni računalnik. Na računalniku mora biti nameščena posodobljena različica Chrome ali Firefox spletnega brskalnika. Uporabo katerega koli drugega brskalnika odsvetujemo.
Izpitni prostor


Izvajalec nudi naročnikom tudi možnost opravljanja izpitov za pridobitev različnih mednarodnih certifikatov. V ta namen ima sklenjeno poslovno sodelovanje z ponudnikom teh storitve Pearson VUE. Skladno z pogodbo o sodelovanju so določena pravila in postopki za prijavo ter opravljanje izpitov, ki jih uporabniki teh storitev lahko preverijo in se z njimi seznanijo na spletni strani Pearson VUE, ki storitev zagotavlja. Izvajalec je v tem primeru le posrednik z nudenjem infrastrukture za izvajanje teh storitev.


Izpiti se izvajajo v sodobno opremljenih ter klimatiziranih učilnicah, kjer so tečajniki pod nadzorom kamere, ki prenaša tako sliko, kot tudi zvok. Na ta način je zagotovljena varnost opravljanja posameznih izpitov/certifikacij, ki je osnovni pogoj za dokazovanje pristnosti znanja in poštenosti rezultata testiranja. Pri prijavi na izpit, sprejemu kandidatov, vodenju postopka, polaganju izpita ter predaji rezultatov upoštevamo stroge standarde Pearson VUE, ki so enotni za vse njihove centre. Naročnik se na izpit lahko prijavi neposredno pri ponudniki storitve ali pri izvajalcu.
 

INFRASTRUKTURA IN HIŠNI RED 


Izvajalec izobraževanj ima v prostorih, kjer poteka izobraževalni proces, na voljo ustrezne infrastrukturne vire, ki omogočajo kakovostno izvajanje storitev. 
 

Med odmori izvajalec udeležencem omogoča ustrezen prostor ter dostop do napitkov in prigrizkov. Ob celodnevnih izobraževanjih izvajalec zagotovi dovolj dolg odmor, da imajo udeleženci dovolj časa za topel obrok. Po predhodnem dogovoru lahko izvajalec tudi organizirana dostop do toplega obroka. 


V času izvajanja izobraževalnih storitev izvajalec od udeležencev, ki prihajajo, prisostvujejo ali odhajajo iz izobraževalnega centra, pričakuje poslovno korektno in primerno ravnanje ter obnašanje, ki ne moti izobraževalnega procesa. Od udeležencev se pričakuje, da bodo z opremo, sredstvi ter infrastrukturo, ki jo prejmejo v času izobraževalnega procesa v začasno uporabo, ravnali kot dober in skrben gospodar. 


Člani se v času izobraževalnega procesa lahko zadržujejo v učilnici, ki je namenjena izvajanju programa, na katerega so se prijavili in v prostorih namenjenih skupni rabi udeležencev izobraževanj. V učilnicah, kjer ne poteka program, na katerega so se člani prijavili ali prostorih, ki niso namenjeni izobraževalnemu procesu, se člani ne zadržujejo.


Izvajalec ima sprejet požarni red, ki je objavljen na ustrezno vidnih mestih.


KAKOVOST (KAKOVOST PREDAVATELJEV, IZOBRAŽEVALNIH STORITEV, STANDARDI, KI DOLOČAJO KAKOVOST IZVAJANJA STORITEV)


Okvirni standardi kakovosti, ki jih uporabnikom nudi podjetje Housing so opredeljeni v tem aktu in veljajo tako za sedanje kot bodoče vsebine izobraževanj. Nadrobneje se kakovost opredeljuje z internimi pravili, procesi, postopki, akti in drugimi aktivnostmi, ki niso informacije javnega značaja ali na voljo uporabnikom.


Izvajalec uporabnikom zagotavlja, da z različnimi aktivnostmi in orodji, ki jih uporablja za doseganje načrtovane in željene kakovosti, vedno nudi enakovredno raven storitev po vsebini, načinu izvedbe, kakovosti gradiv, primernosti glede na naziv izobraževanja ter opis na spletni strani Housing.si. Ker se storitve izobraževanj izvajajo v živo in se prilagajajo ter oblikujejo tudi s pomočjo uporabnikov v okviru interakcije med njimi in predavateljem, se pri vsakem tečaju lahko pojavijo določene posebnosti, specifični pristopi, komunikacija, način podajanja snovi, druge aktivnosti v izobraževalnem procesu, ki so lastni tistemu izobraževanju, kar pa niso dejavniki opredelitve izvedene kakovosti.


Dejavniki, ki določajo primerno kakovost so:
•    Skladnost vsebine tečaja z tisto, ki je razpisana na spletu,
•    Ustrezna količina ter vsebinska primernost obdelane snovi,
•    Vsebina, ki je predmet izobraževanja,  je predstavljena in podana na način, da jo udeleženci razumejo in lahko znanje tudi absorbirajo oz. uporabijo,
•    Čist, jasen, urejen način podajanja snovi, ki je strukturiran in dopolnjen s prosojnicami ali vajami, ki se izvajajo,
•    Izvedena storitev v obljubljenem roku, časovnem obsegu in na način kot je obljubljeno, ko je razpisan termin izobraževanja.

Standardi, ki se zasledujejo pri kakovosti izvedbe izobraževanj:
•    Tehnološka dovršenost preko kakovostne platforme za prenos videa, zvoka ter drugih elementov v izobraževalnem procesu,
•    Možnost dvosmerne komunikacije med udeleženci in predavatelji ter asistenti med izvajanjem izobraževanj,
•    Brezhibno delovanje spletne platforme Housing.si,
•    Orodja in pripomočki pri uporabi na spletni strani Housing.si ali v izobraževalnem centru Housing, ki uporabniku omogočajo kakovostno izkušnjo izbire           željenih izobraževanj, sledenju in kontroli svojega izobraževalnega procesa ter komunikaciji z Housing.si preko različnih komunikacijskih kanalov.

 


V podjetju Housing so v namen organizacije in izvedbo tečajev sprejeti interni pravilniki in organizacijska navodila, v katerih so jasno določena navodila v vseh fazah izvedbe izobraževanj, s katerimi so seznanjeni zaposleni, predavatelji in udeleženci izobraževanj, in sicer:
•    Organizacijsko navodilo o pripravi na izvedbo tečaja (tehnične in prostorske zmogljivosti, razpisovanje tečajev, naročilo-potrditev izvedbe tečaja, priprava tečaja, izvedba in sledljivost, zaključek tečaja)
•    Organizacijsko navodilo o pripravi računalniške opreme (priprava učilnice – računalnikov za tečaj)
•    Organizacijsko navodilo o naročanju literature (portali, kjer naročamo knjige/spletno gradivo za dostop: e-knjige), kontaktne osebe, rok dobave literature in način plačila)
•    Organizacijsko navodilo o delu predavateljev in asistentov (dogovori s tujimi/domačimi predavatelji, urejenost predavatelja, prihod na delovno mesto, priprava učilnice, sprejem tečajnikov, izvedba predavanja, zaključek tečaja, poročila po predavanju)

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 


Uporabnik z naročilom storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitve izvajalca. V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacij storitve si bo izvajalec (skupaj s pogodbenimi partnerji) po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje storitve, in sicer v čim krajšem času. Izvajalec bo zagotovil, da bo naročnik storitve v vsakem primeru in vedno dobil pričakovano in naročeno storitev. V primeru, da to ne bo mogoče pa se bo poslužil reklamacijskega postopka. Housing.si prav tako ni odgovoren za morebitne dodatne stroške ki nastanejo s spremljanjem tečaja (prenos mobilnih podatkov, roaming, ipd.).


Izvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja vsebine izobraževanja ter spreminjanje termina, v kolikor ni izpolnjeno minimalno število prijav ali v primeru višje sile (bolezen predavatelja, itd.), na katere izvajalec nima vpliva. O spremembi vsebine oz. termina izobraževanja so udeleženci pravočasno obveščeni, še pred pričetkom termina tečaji.

 

REKLAMACIJE, REŠEVANJA PRITOŽB 


Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerihkoli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na spletni strani Housing.si izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja Housing.


Uporabnik lahko sam izbere način in sredstvo s katerim bo sporočil reklamacijo ali pritožbo.


Postopek za reševanje reklamacij oz. pritožb, ki ga Housing.si priporoča uporabnikom je sledeč:
•    Reklamacije ali pritožbe se lahko sporočijo preko e-pošte trzenje@housing.si.
•  V roku 8 dni je podjetje Housing Co. d.o.o. dolžan uporabniku odgovoriti na njegovo reklamacijo ali pritožbo, če je do nje upravičen ter kako se bo reševala.
•    V roku 45 dni bo podjetje Housing Co. d.o.o., če je uporabnik upravičen do reševanja reklamacije in pritožbe, le to rešil, skladno z zakonskimi določili.

 

Reklamacija je lahko podana že med samim potekom tečaja. 
 

Izvajalec vsa tovrstna sporočila obravnava skladno s korektivno preventivnimi ukrepi, predpisanimi v internih aktih, po katerih s stranko aktivno sodeluje pri obravnavi posredovane vsebine.

 

NAROČILO


Kupoprodajna pogodba med Housing in kupcem je na spletni strani housing.si sklenjena v trenutku, ko Housing.si uporabniku pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: »Prijava na izobraževanje« ali »Registracija NLT članstva«). Od tega trenutka so vsi pogoji določeni in veljajo tako za Housing, kot za kupca. Kot kupec oz. naročnik velja oseba s podatki, kot so navedeni ob registraciji.


KUPOPRODAJNA POGODBA (T.J. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku housing.si.


NLT pogodba se sklene preko spletne strani, preko elektronskega naslova trzenje@hosuing.si ali preko elektronskega naslova zaposlenih na področju trženja v elektronski ali v papirni obliki.


Uporabnik, ki bi se brez dovoljenja svojega podjetja prijavljal na tečaje ali bi poskušal sklepati pogodbo v okviru sistema NLT, je škodno in odškodninsko odgovoren v skladu z veljavno zakonodajo. 


VRSTE NAROČNIŠKIH PAKETOV


V naročniški paket NLT – No limit training so vključeni vsi tečaji, ki potekajo v učilnicah izobraževalnega centra Housing ali preko spleta, razen, če ni drugače določeno. 


Housing omogoča naslednje vrste naročniških paketov:
•  Letni paket imenovan »NLT individualna naročnina« vsebuje letno neomejeno izobraževanje za enega uporabnika v katerega ni vključena literatura, parkirišče in prehrana. Naročnina je vezana na ime in priimek uporabnika in ni prenosljiva.
•    Letni paket imenovan »NLT XS naročnina (do 5 zaposlenih)« vsebuje letno neomejeno izobraževanje za do 5 uporabnikov istega podjetja, v katerega ni vključena literatura, parkirišče in prehrana. Naročnina je vezana na ime in priimek uporabnika in ni prenosljiva. NLT S naročnina vsebuje 1 mesto na en       termin za en tečaj.
•    Letni paket imenovan »NLT S naročnina (do 10 zaposlenih)« vsebuje letno neomejeno izobraževanje za do 10 uporabnikov istega podjetja, v katerega ni vključena literatura, parkirišče in prehrana. Naročnina je vezana na ime in priimek uporabnika in ni prenosljiva. NLT S naročnina vsebuje 1 mesto na en termin za en tečaj.
•    Letni paket imenovan »NLT korporativna naročnina (neomejeno)« vsebuje letno neomejeno izobraževanje za neomejeno število uporabnikov istega podjetja, v katerega ni vključena literatura, parkirišče in prehrana. Naročnina ni vezana na ime in priimek uporabnika. NLT korporativna naročnina vsebuje 2 mesti na en termin za en tečaj.

 

CENE    


Cene vseh tečajev so objavljene na spletni strani www.housing.si.


Vsak tečaj ima svojo ceno. Cena je lahko prikazana v plačilni valuti euro, ki je označena z “EUR”, po plačilni valuti dolar, ki je označena z “$” ali v plačilni valuti kune, ki je označena z “KUN”. 


Cene veljajo v trenutku prijave. 


Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.


Pridržujemo si pravico do sprememb pri napakah v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisih brez predhodnega obvestila. V primeru tovrstne napake odgovornost ni na strani naročnika in ta ni dolžan sprejeti drugačne cene. Prav tako lahko izvajalec odstopi od pogodbe v primeru stvarno ugotovljene napake in naročniku ne nudi izvedbe storitve.


Stroški tečajev so izračunani za izvedbo v Housing izobraževalnem centru v Ljubljani ali Zagrebu oziroma preko spleta. V kolikor se bodo uradni tečaji izvajali na drugih lokacijah, lahko nastanejo dodatni stroški s pripravo učilnice in drugih tehničnih pripomočkov.


Možna je sprememba v ceni literature skladno s cenikom naših uradnih partnerjev, če le-ti cene v času izvajanja spremenijo, na kar nimamo vpliva.
 

Možna je sprememba v ceni literature glede na menjalni tečaj na dan naročanja.


Na spletni strani Housing.si so pri cenah lahko naslednje oznake:
•    Pri cenah z oznako »Akcija«, veljajo akcijske cene, ki imajo posebne pogoje in omejitve. 
•    Pri cenah z oznako »Zgodnje prijave«, velja znižana cena samo za potrjene prijave na tečaj do napisanega omejenega datuma, ki je objavljen na spletni strani Housing.si. Prijava na tečaj mora biti opravljena preko spletne strani Housing.si ali uradno preko elektronske pošte.  
•    Pri cenah z oznako »Popust«, veljajo akcijske cene, ki imajo posebne pogoje in omejitve. 
•    Pri cenah z oznako »Darilo«, ob prijavi na tečaj, Housing poleg tečaja podari tudi darilo v različnih vrednostih. Darilo ni mogoče zamenjati za denar. 


LITERATURA IN GRADIVA 


Člani/Člani NLT morajo pri izobraževanju uporabljati predpisano literaturo, če je ta predvidena za izobraževanje. Literatura uradnih kurikulumov proizvajalcev programske opreme je predpisana. Za generična izobraževanja izvajalec predpiše obvezno literaturo ter opcijsko dodatno gradivo za vaje in ponavljanje. 
 

Vsak udeleženec je obvezan imeti na izobraževanju predpisano literaturo, ki jo pred pričetkom izobraževanja na podlagi obvestila izvajalca pridobi. Literatura se kupi pri izvajalcu tečajev na podlagi izdanega računa. 
 

V kolikor se član NLT odjavi od tečaja v manj kot 8 dni do pričetka tečaja je dolžan pokriti celoten strošek literature za tečaj na katerega se je prijavil. Če se kasneje udeleži istega tečaja ni dolžan ponovno kupiti literature, razen v primeru dostopa do delovnega okolja oz. t.i. lab-ov, ki so neposredni dodatni strošek in v vsakem primeru plačljivi.

 

NAČINI PLAČILA


Housing omogoča naslednje načine plačila:
•    Z nakazilom na tekoči račun podjetja Housing Co. d.o.o. po ponudbi/predračunu, ki jo prejmete na svoj elektronski naslov.
•    S plačilom računa, ki ga prejmete na svoj elektronski naslov. 
•    Plačilo po izvedbi tečaja, ki je možno izključno za pravne osebe, z odobritvijo izvajalca.
•    Plačilo je možno tudi na več obrokov, v kolikor se stranke medsebojno dogovorijo. 
V primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika, mora o tem obvestiti izvajalca na trzenje@housing.si.

 

PREKINITEV NAROČNINE


Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, brez da bi poplačal svoje obveznosti do izteka pogodbenega obdobja enega leta. Ob poplačilu obveznosti lahko prekine naročnino tako, da po prijavi na housing.si, s svojimi elektronskim naslovom in geslom, v svojem profilu izbere zavihek »NLT Poročila«, obkljuka, da se strinja s splošnimi pogoji odjave in nato pritisne na gumb »Odjava z NLT članstva«. Prekinitev naročnine ne pomeni samodejnega izbrisa vseh osebnih podatkov. Za izbris vseh osebnih podatkov je potrebno to sporočiti na elektronski naslov trzenje@housing.si. Drugega stroška član nima oz. ne prejme dodatne pogodbe kazni razen obveze plačila te razlike do izteka pogodbe.


Kupec ima, poleg samostojnega preklica naročnine preko spletne strani, pravico podati nedvoumni zahtevek za preklic naročnine tudi preko elektronskega sporočila s katerim ima sklenjeno pogodbo ali podpisano izjavo (če je zahtevek poslan z drugega elektronskega naslova) na elektronski naslov trzenje@housing.si. 


Po letu dni izvajanja pogodbe naročnik prejme letno poročilo o izvajanju NLT izobraževanj za njegove zaposlene, ki so člani NLT sistema. Po dogovoru so mogoča tudi vmesna poročila.

 

IZDAJA RAČUNA


Housing ob plačilu storitve ali predračuna/ponudbe kupcu pošlje račun, in sicer v Adobe reader (.pdf) formatu na e-naslov kupca, oz. Housing pošlje račun kupcu po izvedbi storitve. 


Na računu sta razčlenjena cena, davek na dodano vrednost in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

 

PORAVNAVA OBVEZNOSTI IN NEPLAČILA


V primeru neporavnane obveznosti s strani naročnika, se mu lahko dodatno zaračunavajo stroški opomina in zamudne obresti, po veljavni zakonodaji. 


Stranka je dolžna preveriti ali je prejela račun Housing na elektronsko pošto ter v vseh mapah na njej. Dolžnost naročnika je tudi, da nas obvesti o morebitnih napakah na računu preko elektronske pošte trzenje@housing.si. Odgovornost naročnika je, da poplača svoje obveznosti za katere ima sklenjeno veljavno naročilo oz. pogodbo.
 

ZAGOTAVLJANJE STORITEV ZAPOSLENIM V PRIMERU NAROČILA PRAVNE OSEBE
 

Podjetje s prijavo zaposlenih, ki je lahko opravljena preko spleta ali v obliki naročila ter poslanega seznama v Excel ali drugi datotečni obliki, soglaša oz. potrjuje, da ima urejena vsa razmerja v zvezi s posredovanjem podatkov zaposlenih, skladno z zakonodajo.
 

OMEJITEV, PREKINITEV ALI UKINITEV DOSTOPA DO STORITEV


Housing lahko začasno omeji ali prekine dostop do svojih storitev, če je potrebna dograditev ali nadgraditev sistema, posodobitev, vzdrževanja ali drugih aktivnosti. Prav tako to lahko stori, če je prišlo do napake v delovanju, okvare ali nedelovanja zaradi višje sile.


V zvezi s prekinitvami, omejitvami in drugimi aktivnostmi, ki so povezane s prejšnjim odstavkom, bo Housing uporabnike obveščal preko sredstev komuniciranja, ki jih sicer uporablja za komunikacijo z uporabniki.


Omejitev ali prekinitev dostopa lahko trajati toliko časa, da se izvedejo potrebna dela oz.  do odprave napak ali okvar.


Housing ima pravico do delne ali celotne omejitve dostopa do storitev, trajen ali začasni izklop uporabnika v naslednjih primerih:
•    Če uporabnik ni poravnal obveznosti.
•    Če uporabnik krši Splošne pogoje, zakonske predpise ali ne izpolnjuje drugih obveznosti povezanih z uporabo storitev Housing.

 

Housing pred izvedbo ukrepa omejitve ali prekinitve uporabniku pošlje sporočilo o ugotovljenih kršitvah in ga pozove, da s kršitvami preneha oz. jih odpravi v roku treh (3) dni od prejema obvestila, sicer bo zoper njega izveden ustrezen ukrep. Če Uporabnik v roku treh (3) dni od poslanega sporočila ne preneha s kršitvami oz. jih ne odpravi, lahko Housing takoj začasno ali trajno omeji dostop do dela ali vseh storitev oz. uporabnika začasno ali trajno izklopi iz sistema Housing.


Housing lahko v primeru, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo ali povzroča škodo, izvede zgoraj navedene ukrepe brez predhodnega obvestila.


POSLOVNA SKRIVNOST

Splošni pogoji, vse priloge, seznami, opisi, navodila, pravilniki ter dokumentacija, ki jo izmenjujeta naročnik in izvajalec ima oznako poslovne skrivnosti med izvajalcem in naročnikom. 

Izvajalec in naročnik bosta pri uporabi in obdelavi podatkov upoštevala slovensko in evropsko zakonodajo na področju elektronskega poslovanja, varovanja podatkov, varovanja osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki je povezana z posredovanjem ter izrabo podatkov naročnika in izvajalca. 

Pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do podatkov in dokumentacije, ki šteje za poslovno skrivnost, v nobenem primeru ne smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi. 

Poslovno skrivnost naročnika morajo varovati tudi delavci izvajalca in druge osebe, ki jih bo izvajalec vključil v izvedbo dela po tej pogodbi, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti, da je podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to na kakšen način so se z njim seznanili. Izvajalec se zavezuje, da bo svoje delavce in druge osebe, vključene v izvedbo dela po tej pogodbi, zavezal k varovanju poslovnih skrivnosti. 

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedla nepooblaščena oseba. 

 

UPRAVLJANJE S PODATKI
 

Housing sme pridobivati, hraniti, uporabljati, prilagajati, spreminjati, blokirati ali kako drugače obdelovati vse podatke, ki mu jih v okviru sodelovanja posredujejo uporabniki, oziroma jih dobi ali ustvari sam ter so v skladu z veljavnimi predpisi in potrebami potrebni:
•    za sklepanje, izvajanje, spremljanje in prenehanja razmerja z uporabnikom,
•    za izvajanje oz. izpolnjevanje obveznosti Housing do uporabnika,
•    za zaračunavanje storitev,
•    za zaračunavanje storitev drugih ponudnikov ali partnerjev,
•    reševanje reklamacij, tehničnih težav ali odkrivanje zlorab,
•    za izvajanje internih analiz in obdelav,
•   izvajanja marketinških raziskav, ugotavljanje navad, izdelavo in prilagajanje ponudb, profiliranja kupcev, segmentiranja in kontaktiranja z uporabniki in izvajanja drugih tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe,
•    izvajanja ostalih komunikacijskih storitev,
•   obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter morebitne druge namene v skladu s Splošnimi pogoji, ali drugimi posebnimi dogovori z uporabniki, o katerih so uporabniki informirani in so z njimi izrecno ali smiselno soglašali oziroma so v skladu z Veljavnimi predpisi.

 

Housing pridobiva, hrani, uporablja, prilagaja, spreminja, blokira ali kako drugače obdeluje osebne podatke skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Housing zbira podatke o uporabnikih:
•    podatke o preverjanju istovetnosti - ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, mobilna številka, e-pošta, davčna številka,
•    podatke o prihodkih, ki jih pridobi ali ustvari v okviru izvajanja izobraževalnih storitev,
•    podatke, ki jih potrebuje zaradi oglaševanja, predstavitev in trženja izobraževalnih storitev in izvajanja storitev z dodano vrednostjo in
•    podatke v zvezi z drugim poslovnim sodelovanjem, ki jih pridobi glede uporabnikov.

 

Zaradi nemotenega izvajanja storitev, uporabnik pooblašča Housing, da lahko kjerkoli, še posebno pa pri državnem organu, inštituciji, delodajalcu in banki, preveriti resničnost podatkov, ki jih je uporabnik navedel ob registraciji. Podatke Housing uporabi le za potrebe lastnega poslovnega delovanja in izvajanja izobraževalnih storitev.


Housing ima pravico obdelovati podatke o uporabniku v celotnem obdobju, v katerem so ti potrebni za izvedbo storitev, razen v primerih podatkov, pri katerih je v skladu z Veljavnimi predpisi izrecno določeno drugače.


Housing sme, ne glede na prvotni namen zbiranja, osebne podatke obdelovati za zgodovinsko, statistično in znanstvenoraziskovalne namene, pri čemer se uporabnik soglaša, da se podatki za tovrstne namene lahko obdelujejo oziroma posredujejo brez anonimiziranja v skladu z veljavnimi predpisi.


Pri dostopanju uporabnika do spletne strani Housing.si in MojeZnanje.si, spletnih ali mobilnih aplikacij in portalov v upravljanju Housing, sme Housing za vse namene izvajanja storitev za uporabnika, na trdi disk, spomin ali drugi medij za hranjenje naprave oziroma terminala s katerega dostopa, v obliki piškotka ali na lastne strežnike, v obliki dnevnika dogodkov (t.i. log file), shraniti določene podatke.


Housing sme podatke uporabnika, tudi po prenehanju zagotavljanja izobraževalnih storitev za uporabnika, ki mu jih je v okviru tega razmerja posredoval in ki jih je pridobil sam, obdelovati v vsebini in za časovno obdobje ter v skladu z zgoraj navedenimi nameni s katerim jih obdeluje, če je takšna obdelava podatkov primerna in potrebna za doseganje teh namenov, vendar v vsakem primeru najdalj do preklica danega soglasja uporabnika.


Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov), kar ne velja v primeru omejitve te pravice, če tako določajo veljavni predpisi.


V primeru, ko je za kakršnokoli pridobivanje, hrambo ali obdelavo osebnih podatkov, zaradi veljavnih predpisov ali iz drugega pravnega naslova, potrebno soglasje uporabnika, lahko Housing te podatke obdeluje le ob predhodnem soglasju uporabnika. S preklicem soglasja s strani uporabnika se takoj preneha z obdelavo podatkov, za katero je potrebno soglasje.
 


VAROVANJE PODATKOV


Housing osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi zakona in/ali na podlagi prostovoljne privolitve uporabnika.


Housing bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov.


Housing lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.


Naročnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga organizacija, ki v svojem imenu sklene naročniško razmerje ali izvede naročilo, je dolžan ob sklenitvi naročniškega razmerja s Housing ali potrditvi naročila, obvestiti vse posameznike, ki na podlagi takšne pogodbe med Housing in pravno osebo uporabljajo storitve o tem, za katere namene bodo Housing in njihovi pogodbeni obdelovalci obdelovali njihove osebne podatke.


Organizacija, ki je z Housing sklenila pogodbo za izvajanje Housing storitev, je dolžna zagotoviti vsa potrebna privoljenja posameznikov, ki pri njej uporabljajo storitve in jih Housing potrebuje za obdelavo osebnih podatkov pri izpolnjevanju pogodbe ali naročila. Organizacija je tako dolžna zagotoviti privoljenje posameznika, ki pri naročniku uporablja storitve za pošiljanje nekaterih osebnih podatkov posameznika k organizaciji, obdelavo prometnih podatkov in so potrebni za izvajanje dodatnih storitev ter vsa druga potrebna privoljenja.


Če se posameznik, ki pri organizaciji uporablja Housing storitve, ne strinja z obdelavo osebnih podatkov, katerih obdelava je nujna za izpolnjevanje pogodbe med Housing in tako organizacijo, Housing ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v razmerju do tega posameznika. Če se posameznik, ki pri organizaciji uporablja Housing storitve, ne strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov, brez katerih lahko Housing še vedno izpolni svoje pogodbene obveznosti, Housing ne bo obdeloval njegovih podatkov, vendar pa bo še vedno izpolnil svoje pogodbene obveznosti, opredeljene v pogodbi.


Organizacija, ki je naročnik Housing storitev, zagotavlja vpogled v vsa privoljenja posameznikov, ki jih Housing potrebuje za obdelavo osebnih podatkov.
Housing z namenom varovanja podatkov sprejema ustrezne ukrepe in uporablja metode in sredstva, ki zagotavljajo varovanje podatkov.


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z GDPR ZAKONODAJO


Zaradi boljše uporabniške izkušnje in osebnostnega pristopa do uporabnika, kot posameznega tečajnika, mora podjetje zbrati določene podatke. Podjetje Housing namreč verjame v individualen pristop do vsakega uporabnika, zato se z zbranimi podatki predlaga tečaje, ki ustrezajo posameznikovemu profilu na podlagi njegovih želja in udeležbe na predhodnih izobraževanjih. 


Z namenom zagotavljanja storitev v podjetju Housing bodo strankini osebni podatki lahko posredovani tudi preverjenim pogodbenim obdelovalcem, katerih seznam se nahaja na spletni povezavi. Osebni podatki bodo pogodbenim obdelovalcem posredovani v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje storitev.


Rok hrambe: Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oz. do preklica vašega soglasja.


Soglasje se lahko kadarkoli prekliče, tako da se o tem obvesti obdelovalca osebnih podatkov.Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.


Kot fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation, »GDPR«) ali za namene neposrednega trženja. Zgoraj navedene pravice niso absolutne in so omejene z veljavno zakonodajo. 


Zgoraj navedene pravice se lahko uveljavi na e-naslovu: trzenje@housing.si.


Stranka oz. udeleženec lahko kadarkoli pridobi vse podatke, ki jih o njem hranimo oziroma zahteva njihov izbris. To lahko stori s poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov trzenje@housing.si. Podatke bodo poslani brezplačno v roku 30 dni. V primeru izbrisa podatkov podjetje Housing izbriše vse informacije o stranki.
 

Podjetje za učinkovito izvajanje potrebuje naslednje storitve:
1. ime in priimek,
2. elektronski naslov,
3. fizični naslov zaradi izdaje računov,
4. IP številko (zaradi preprečevanja zlorab),
5. telefonsko številko,
6. paket oz. tečaj, ki ga je stranka kupila,
7. tečaje, ki jih je stranka obiskala.
 
Obvestila, ki jih bo stranka prejemala z naše strani:

1.     Obvestila o prihajajočih tečajih,
2.     Obvestila o dodatnih storitvah in ponudbah,
3.     Zavrnjenih plačil,
4.     Obvestila o poteku naročniškega obdobja,
5.    Druga obvestila povezana s Housingom in partnerskimi ponudbami.


Odjava z email liste in pošiljanja SMS-jev je mogoča kadarkoli: 
1. klikom na odjava od novic v nogi elektronskega sporočila (velja za pošiljanja elektronskih sporočil),
2. z odgovorom na poslan SMS z naše strani s ključno besedo STOP,
3. s poslanim elektronskim sporočilom na trzenje@housing.si, kjer stranka točno napiše s katerih komunikacijskih kanalov se odjavljate (SMS ali Email obvestila).


Ljubljana, september 2021